Pályázati felhívás

2019.02.09.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) Fertőendréd belterület, 12/5 hrsz. alatt felvett, (Fertőendréd, Fő u.) kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1.200 m2 alapterületű, tehermentes ingatlana értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.
A pályázaton természetes személy vagy gazdasági társaság vehet részt.

Irányár: 3.200.000 Ft.

Elővásárlási jog:
 A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben, ha az ingatlan vételára eléri az 5 millió Ft-ot
A nyilatkozat beszerzése az Önkormányzat feladata.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati adatlapon (letölthető a www.fertoendred.hu honlapról), zárt borítékban nyújtható be Fertőendréd Község Önkormányzatához (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) A borítékra rá kell írni: „pályázat ingatlan értékesítésére”.

A pályázat benyújtásának ideje: 2019. február 25. 12 óra

A pályázati borítékok bontásának időpontja és helye: 2019. február 25. 16 óra. Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) tárgyalóterem

1. Nem lehet pályázó:
 az a gazdasági társaság:
 amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 amely Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.
 amely nem átlátható szervezet.
 az a természetes személy, aki az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik

2. Ajánlati kötöttség:
A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.


3. Pályázat bontása:
A pályázat bontásán az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. A borítékok bontása alkalmával ismertetésre kerül a pályázó neve, címe és az ajánlati ár.

4. Pályázat értékelése:
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
 az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 a pályázati lap hiányosan került kitöltésre,
 nem felel meg a pályázati kiírásában, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.
Eredménytelen a pályázat, ha
 a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot
 a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja.

5. Ingatlanon hasznosítása:
Az ingatlanon legfeljebb 7,5 m épületmagasságú lakóépület, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmény helyezhető el.

6. Döntés a pályázat eredményéről:
Az érvényességéről, eredményességéről a Képviselő-testület a pályázat bontását követő ülésén dönt. A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázati lapon megjelölt e-mail-en, amennyiben nem adott meg ilyen elérhetőséget akkor postai úton.

7. Az adásvételi szerződés megkötése:
A pályázati tárgyalás nyertese a döntést követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételárat megfizetni.
Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázat második helyezettjével kell megkötni, amennyiben a Képviselő-testület döntésében második helyezettet is megjelölt.

8. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ:
Az ingatlannal kapcsolatosan információt Horváth Attiláné polgármester nyújt (tel: 06/30/4442379). Az ingatlanok előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetőek.

Fertőendréd, 2019. február 20.
Horváth Attiláné polgármester
 

Letölthető dokumentumok: