Pályázatok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) Fertőendréd belterület, 12/5 hrsz. alatt felvett, (Fertőendréd, Fő u.) kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1.200 m2 alapterületű, tehermentes ingatlana értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.
A pályázaton természetes személy vagy gazdasági társaság vehet részt.

Irányár: 3.200.000 Ft.

Elővásárlási jog:
 A Nemzeti Vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. 14.§ /2/ bek. alapján az ingatlanra a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, abban az esetben, ha az ingatlan vételára eléri az 5 millió Ft-ot
A nyilatkozat beszerzése az Önkormányzat feladata.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati kiírás mellékletét képező Pályázati adatlapon (letölthető a www.fertoendred.hu honlapról), zárt borítékban nyújtható be Fertőendréd Község Önkormányzatához (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) A borítékra rá kell írni: „pályázat ingatlan értékesítésére”.

A pályázat benyújtásának ideje: 2019. február 15. 12 óra

A pályázati borítékok bontásának időpontja és helye: 2019. február 15. 18 óra. Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) tárgyalóterem

1. Nem lehet pályázó:
 az a gazdasági társaság:
 amely végelszámolás alatt áll, vagy aki ellen csőd-, illetve felszámolási eljárás van folyamatban,
 amely Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik,
 amelynek vezető tisztségviselője, vagy legalább többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező tulajdonosa az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik.
 amely nem átlátható szervezet.
 az a természetes személy, aki az Önkormányzat felé lejárt tartozással rendelkezik

2. Ajánlati kötöttség:
A pályázat ajánlati kötöttsége akkor kezdődik, amikor az ajánlatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt. A pályázó ajánlatához a benyújtási határidő lejártától számított 60 napig kötve van, kivéve, ha a kiíró ezen időponton belül a pályázatot megnyert ajánlattevővel szerződést köt, vagy a pályázókkal írásban közli, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

3. Pályázat bontása:
A pályázat bontásán az ajánlattevő vagy meghatalmazottja vehet részt. A borítékok bontása alkalmával ismertetésre kerül a pályázó neve, címe és az ajánlati ár.

4. Pályázat értékelése:
Érvénytelen a benyújtott pályázat, ha
 az ajánlatot a kiírásban meghatározott határidő után nyújtották be,
 a pályázati lap hiányosan került kitöltésre,
 nem felel meg a pályázati kiírásában, a jogszabályokban, valamint a jelen eljárási rendbe foglaltaknak.
Eredménytelen a pályázat, ha
 a pályázatra nem nyújtottak be érvényes ajánlatot
 a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
 a Képviselő-testület eredménytelennek nyilvánítja.

5. Ingatlanon hasznosítása:
Az ingatlanon legfeljebb 7,5 m épületmagasságú lakóépület, továbbá a helyi lakosságot szolgáló, nem zavaró hatású kereskedelmi, szolgáltató és kézműipari építmény helyezhető el.

6. Döntés a pályázat eredményéről:
Az érvényességéről, eredményességéről a Képviselő-testület a pályázat bontását követő ülésén dönt. A Képviselő-testület fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot indoklás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa. A döntésről az ajánlattevők írásban kapnak tájékoztatást, a pályázati lapon megjelölt e-mail-en, amennyiben nem adott meg ilyen elérhetőséget akkor postai úton.

7. Az adásvételi szerződés megkötése:
A pályázati tárgyalás nyertese a döntést követő 30 napon belül köteles az adásvételi szerződést megkötni és a szerződés létrejöttét követő 8 napon belül a vételárat megfizetni.
Ha a pályázati tárgyalás nyertese az előírt határidőben az adásvételi szerződést nem köti meg és a vételárat határidőben nem fizeti meg, az adásvételi szerződést a pályázat második helyezettjével kell megkötni, amennyiben a Képviselő-testület döntésében második helyezettet is megjelölt.

8. A pályázati eljárásra vonatkozóan további információ:
Az ingatlannal kapcsolatosan információt Horváth Attiláné polgármester nyújt (tel: 06/30/4442379). Az ingatlanok előzetes időpont egyeztetés után megtekinthetőek.

Fertőendréd, 2019. január 30.
Horváth Attiláné polgármester

 


PÁLYÁZATI LAP

Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) Fertőendréd belterület, 12/5 hrsz. alatt felvett, kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1.200 m2 alapterületű ingatlan megvásárlására

Pályázó neve (vevő):

Székhelye (lakcíme):

Cégjegyzék (személyi igazolvány) száma:

Telefonszáma:

e-mail cím melyre az értesítést kérem:

Ajánlati ár. :………… …………………………………………………………………………...

Az ingatlannal kapcsolatos terv:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

Kijelentem, hogy az Önkormányzat felé semmilyen jogcímen lejárt tartozásom nem áll fenn.
A pályázati felhívásban foglaltakat tudomásul vettem, és az abban foglaltakat magamra nézve kötelezőnek ismerem el.

Mellékelem:
- A gazdasági társaság esetén a beadáshoz képest 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és eredeti aláírási címpéldányát, ha cégkivonattal még nem rendelkezik (bejegyzés alatt lévő cég) a cégbejegyzés iránti kérelem másolatát, a cégbírósági lajstromszámmal és a bírósági nyilvántartásba vételről szóló okiratot.

Kelt:…... ………………..


......................................................
aláírás

 

 

 

 

 
Projekt megnevezése:

Fertőendréd Község Polgármesteri Hivatalának és a Fertőendrédi Ikva-Gyöngye Óvoda energetikai felújítása
Projekt azonosító száma:
TOP-3.2.1-15-GM1-2016-00022

Kedvezményezett:
Fertőendréd Község Önkormányzata

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege:
36 583 246 Ft

A finanszírozás típusa:
Európai Regionális Fejlesztési Alap

A projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja:
2017. október 1.

A projekt fizikai befejezésének tervezett időpontja:
2018. augusztus 31.


Projekt bemutatása
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL KORSZERŰSÍTIK FERTŐENDRÉD KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ÉS AZ IKVA-GYÖNGYE ÓVODÁNAK ÉPÜLETEIT
Fertőendréd Község önkormányzati tulajdonú épületeinek épületenergetikai korszerűsítésére több mint 36 millió forintos európai uniós támogatást nyert. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap az elszámolható költségek 100%-át finanszírozza.
A projekt megvalósulása során a Polgármesteri Hivatal és az Ikva-Gyöngye Óvoda épülete kerül korszerűsítésre. A 36,6 millió forintos beruházásnak köszönhetően Fertőendréd Község Önkormányzata az épületek fenntartását költséghatékonyabban tudja majd biztosítani. A Támogatási szerződés aláírásra került, a kivitelezési munkálatok hamarosan megkezdődhetnek, így 2018 év végétől az európai uniós támogatásnak köszönhetően környezetbarát és gazdaságosan üzemeltethető intézményekkel fog gazdagodni a település.
A projekt célja az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, valamint hőveszteségeinek csökkentése, így ennek érdekében a pályázat keretében az épületek valamennyi homlokzatának hőszigetelése, a lábazatok hőszigetelése, padlásfödémek szigetelése, külső nyílászárók cseréje és projektarányos akadálymentesítés valósul meg. Továbbá mind a két épületen napelemes-rendszer került kiépítésre.
A projekt hosszú távú közvetlen céljai között szerepel a működési költségek csökkentése, a magasabb komfortfokozat elérése.
Az uniós támogatásból finanszírozott korszerűsítésnek köszönhetően a létesítmények energetikai szempontú korszerűsítése az üzemeltetési, fenntartási költségek csökkenését fogja eredményezni, amely nemcsak a pályázónak jelent költségmegtakarítást, de a lecsökkenő energiahordozó felhasználás környezetvédelmi szempontból is előnyös.
Fertőendréd Község Önkormányzatának kiemelt célja, hogy a tulajdonában lévő épületeken a lehető legmagasabb szintű energetikai korszerűsítést hajtsa végre, ezáltal biztosítva a hosszú távú hatékony fenntartást, továbbá olyan energetikai fejlesztést hajtson végre az épületeken, amelyek a beruházás mértékének megfelelően valóban képes növelni az épület energia felhasználásának hatékonyságát, ezáltal csökkenteni a működéshez szükséges pénzügyi forrásokat.
A munkálatok végeztével Fertőendréd Községnek két új olyan intézményi épülete lesz, amely megfelel majd a mai energetikai előírásoknak és a környezetvédelmi szempontoknak. Mindez nemcsak a fenntartási költségekben tükröződik majd, hanem sokkal komfortosabb környezetet is biztosít a dolgozók és a gyermekek számára, továbbá a megújult homlokzatok a városképet is javítani fogják.
 

 

 


PályázatokPályázatokPályázatokPályázatokPályázatokPályázatok

Legfrissebb híreinkTovább a hírekhez...

Óvodai beíratás 2019/2020

Óvodai beíratás 2019/2020

Kedves Szülők, leendő óvodások !
A FERTŐENDRÉDI IKVA-GYÖNGYE ÓVODÁBAN 2019. ÁPRILIS 25-ÉN ÉS 26-ÁN 9 - 15 óráig óvodai beíratást tartunk a 2019-2020-as évre.
Egyéb időpont kérése telefonos egyeztetés után lehetséges.
Tel: 99/ 544-003
 

Tovább olvasom...

Képviselő-testületi tagok számának megállapítása

Képviselő-testületi tagok számának megállapítása

3/2019. (II.13.) Helyi Választási Iroda határozata határozata a képviselő-testületi számáról

Tovább olvasom...

Pályázati felhívás

Pályázati felhívás

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


Fertőendréd Község Önkormányzata (9442 Fertőendréd, Fő u. 68.) Fertőendréd belterület, 12/5 hrsz. alatt felvett, (Fertőendréd, Fő u.) kivett, beépítetlen terület megnevezésű, 1.200 m2 alapterületű, tehermentes ingatlana értékesítésére nyílt pályázatot ír ki.
A pályázaton természetes személy vagy gazdasági társaság vehet részt.

Irányár: 3.200.000 Ft.
 

Tovább olvasom...